Oświadczenie wiary

Działamy w oparciu o ewangeliczne prawdy wiary wyrażone w Piśmie Świętym. Nasze przekonania zawarte są w oświadczeniu wiary:

 1. Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga
  i jako zbiór 66 ksiąg kanonicznych stanowi normę wiary i postępowania wszystkich wierzących ludzi.
 2. Jest jeden Trójjedyny Bóg,
  który zawsze istniał w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 3. Bóg objawił się światu w osobie swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa,
  który będąc w pełni Bogiem przyjął postać człowieka po to, by poprzez doskonałą ofiarę na krzyżu mógł pojednać ludzi z Bogiem Ojcem.
 4. Grzech, a wraz z nim śmierć, wszedł na świat
  z powodu nieposłuszeństwa pierwszych stworzonych przez Boga ludzi. Odtąd każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą, ma tendencje do grzechu, jest oddzielony od Boga i zmierza ku wiecznemu potępieniu.
 5. Zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
  Zbawienie jest darem, na który żaden człowiek nie jest w stanie zasłużyć w jakikolwiek sposób.
 6. Pojednania z Bogiem dostąpili tylko ci, którzy wyznali Bogu swoją grzeszność i przyjęli Jego dar życia wiecznego.
  Jako Boże dzieci otrzymali Ducha Świętego, który uzdalnia ich do świętego życia w procesie uświęcenia.
 7. Odrodzeni do nowego życia ludzie dają publiczne świadectwo wiary
  przez chrzest i są częścią Kościoła Powszechnego, którego wyrazem są lokalne zbory (wspólnoty).
 8. Wszyscy ludzie dostąpią zmartwychwstania.
  Nowonarodzeni powstaną do życia wiecznego, natomiast ludzie nie odrodzeni duchowo powstaną na sąd i wieczne potępienie.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
 Amen.